Zarządzenie nr 9/5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach

z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie: wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Racławiczkach

 

Na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
    i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.871),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.872),
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
  • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
  • Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Racławiczkach stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Procedury - czytaj

Zmieniony ( poniedziałek, 25 maja 2020 17:23 )