Zarządzenie nr 8/5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach

z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie: czasowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Racławiczkach w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

Na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.871),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.872),
 • Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej
w Racławiczkach realizacja podstawy programowej w klasach I - VI odbywa się
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 3

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w szkole z zachowaniem wytycznych GIS, MZ
  i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
 3. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej poprzez złożenie deklaracji.

§ 4

 

 1. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 5 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania
  z biblioteki szkolnej.
 2. Konsultacje odbywają się w szkole z zachowaniem wytycznych GIS, MZ
  i MEN dla szkół – konsultacje w szkole. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Iwona Chojnacka

Dyrektor Szkoły

Zmieniony ( poniedziałek, 25 maja 2020 17:24 )